100% dochodu przeznaczone na edukację dzieci i młodzieży w Nepalu | Fundacja Mają Przyszłość

Regulamin sklepu


Dane teleadresowe właściciela sklepu internetowego:

Fundacja Mają Przyszłość
ul. Młyńska 45, 62-070 Konarzewo
KRS 0000425871
REGON 302153520
NIP 7773226141

email: fundacja@majaprzyszlosc.org.pl tel. 88 31 35 550

Składając zamówienie w naszym sklepie akceptujecie Państwo następujący regulamin:

§1 Postanowienia wstępne

 1. „Klient” osoba, składająca zamówienie w sklepie internetowym.
 2. Fundacja prowadzi sprzedaż artykułów przez Internet.
 3. Sprzedaż artykułów ma charakter charytatywny. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na realizację działalności statutowej Fundacji Mają Przyszłość ( zgodnie z jej statutem dostępnym na stronie Fundacji).

§2 Produkty i usługi, składanie zamówień i ich realizacja

 1. W sklepie dostępne są produkty rzeczowe.
 2. Produkty rzeczowe wysyłane są do kupującego.
 3. Po złożonym zamówieniu klient otrzyma e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia wraz z informacją o łącznej sumie należności. Do sumy doliczyć należy koszt wysyłki zamówionych artykułów.
 4.  Zamówienia zostanie zrealizowane w ciągu maksymalnie 72h po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie Fundacji.
 5. Jeśli z jakichkolwiek powodów realizacja zamówienia będzie niemożliwa, klient zostanie o tym fakcie poinformowany drogą elektroniczną i otrzyma zwrot wpłaconej kwoty.
 6. Zamówienia przyjmowane są przez cały rok. Dla zamówień złożonych lub opłaconych w dni wolne od pracy lub święta za pierwszy dzień realizacji przyjmuje się następujący po tym dniu wolnym dzień roboczy.
 7. Wszystkie ceny za przedmioty oraz koszty dostawy podawane są w złotych polskich przy każdym produkcie.
 8. Na życzenie wystawiamy faktury, opcja zaznaczenia chęci otrzymania faktury pojawia się przy składaniu zamówienia.
 9. Możliwe są następujące formy zapłaty:
 • Przelew
 • PayPaL
 • Płatności online. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Tpay.pl.

§3 Gwarancje i reklamacje oraz zwrot towaru.

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może:

 • Reklamacje należy składać wyłącznie pisemnie (także droga mailową). reklamacja powinna zawierać dane kupującego wraz z numerem telefonu, adresem pocztowym oraz emailem, nr zamówienia i kwotę, datę płatności i otrzymania towaru, dokładny opis przyczyny reklamacji + min. jedno zdjęcie wady reklamowanego produktu, jeśli dotyczy wady widocznej oraz konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
 • Fundacja rozpoznaje reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. O brakach w reklamacji Fundacja niezwłocznie powiadamia Klienta.
 • Zwrot artykułu jest możliwy tylko wówczas, gdy nie był używany ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania.
 • Zwracany towar należy odesłać w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania.
 • Artykuł musi zostać zwrócony w stanie nienaruszonym.
 • Drogę zwrotu należy  uprzednio uzgodnić z Fundacją drogą e-mailowa lub telefoniczną.
 • Zgodnie z obowiązującą interpretacją Prezesa UOKiK do Ustawy z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Fundacja zobowiązana jest zwrócić całość kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru i kosztów wysyłki DO klienta. Natomiast koszty PRZESYŁKI ZWROTNEJ ponosi KUPUJĄCY.
 • Dane kontaktowe do złożenia reklamacji: Fundacja Mają Przyszłość ul. Kolejowa 1/3, Poznań 60-715. Kontakt email: fundacja@majaprzyszlosc.org.pl tel. 88 31 35 550.

2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu.

3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Fundacją za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego oraz opisać przedmiot reklamacji.

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. dane osobowe nabywcy nie będą  udostępniane innym podmiotom.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy Klient może od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Formularz odstąpienia od umowy powinien zawierać:

– dane osobowe i kontaktowe;

– informacja o odstąpieniu od umowy;

– data zawarcia umowy.

§5 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Fundacja za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.hfj.world świadczy następujące usługi: umożliwienie złożenia zamówienia poprzez formularz internetowy, oraz założenie i prowadzenie konta klienta w sklepie internetowym.
 • Świadczenie usług elektronicznych przez Fundację jest bezpłatne.
 • Umowa o świadczenie usług elektronicznych, polegających na prowadzeniu konta w sklepie internetowym zawarta jest na czas nieoznaczony.
 • Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez klienta.
 • Zalecane wymagania techniczne potrzebne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer posiadający dostęp do Internetu, z dostępem do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript i Cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowsza, albo Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies. Zalecana rozdzielczość monitora to 1024×768 pikseli.
 • Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 • Klient może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: fundacja@majaprzyszlosc.org.pl lub pisemnie na adres: Fundacja Mają Przyszłość, ul. Kolejowa 1/3 Poznań 60-715. Fundacja rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 • Klient może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: fundacja@majaprzyszlosc.org.pl lub pisemnie na adres: Fundacja Mają Przyszłość, ul. Kolejowa 1/3 Poznań 60-715.
 • Fundacja może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej, kiedy Klient obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 • Na drodze porozumienia stron, Fundacja i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Klienta lub Fundację nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
 • Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez strony sposób.